Podmínky zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Tyto podmínky upravují otázky související se zpracováním osobních údajů fyzických osob ze strany společnosti Zemědělské družstvo Všestary, se sídlem Rozběřice 18, 50312 Všestary, IČ: 00124087, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 2151 (dále jen „Správce) a obsahují informace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ )o tom, jakým způsobem, z jakého důvodu a pro jaké účely Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob v souvislosti s provozováním internetového obchodu na webových stránkách Správce: http://www.vitaltech.cz a dále informace o právech fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů ze strany Správce.

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu fyzická osoba sama poskytla. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

2. Správce zpracovává osobní údaje fyzické osoby pro tyto účely a na základě těchto zákonných důvodů:

2.1. Účel zpracování: Vyřízení objednávky fyzické osoby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a fyzickou osobou.

Pro tento účel zpracovává Správce osobní údaje fyzické osoby, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa.

Zákonný důvod: Poskytnutí těchto osobních údajů pro uvedený účel zpracování je nevyhnutelné k uzavření kupní smlouvy a jejímu splnění, tedy pro objednání zboží a jeho dodání fyzické osobě (zákazníkovi). Zákonným důvodem zpracování osobních údajů k tomuto účelu je tedy plnění smlouvy mezi fyzickou osobou (zákazníkem) a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a k tomuto způsobu zpracování osobních údajů není třeba souhlasu fyzické osoby. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.2. Účel zpracování: Propagační a marketingové účely správce, zejména zasílání reklamních emailů a newsletterových zpráv Správce, obsahujících informace o slevách, akčních nabídkách, novém zboží a o jiných novinkách a zasílání obdobných obchodních sdělení.

Pro tento účel zpracovává Správce emailovou adresu fyzické osoby.

Zákonný důvod zpracování: V případě, že je fyzická osoba stávajícím zákazníkem Správce, kterému Správce dodal zboží, je zákonným důvodem zpracování emailové adresy této osoby pro propagační a marketingové účely Správce oprávněný zájem Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

V případě jiné fyzické osoby je zákonným důvodem zpracování její emailové adresy pro propagační a marketingové účely Správce souhlas fyzické osoby se zpracováním podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Jméo, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo fyzické osoby je v tomto případě možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, který udělíte stisknutím tlačítka "Přihlásit se k odběru".

3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou.

III.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

1. Fyzická osoba jako subjekt údajů bere na vědomí, že je oprávněna souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu přitom může učinit v každém zaslaném „Newsletteru“, které v patičce obsahují možnost zrušení zasílaní.

2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu danému k jednomu účelu, též neznamená, že je Správce nebude moci dále zpracovávat k dalšímu účelu (byl-li takový souhlas dán), nebo z jiného právního důvodu ve smyslu čl. 6 bodu 1 Nařízení, než je souhlas. Fyzická osoba jako subjekt údajů proto bere na vědomí, že i po odvolání souhlasu bude Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v odpovídajícím rozsahu, pokud bude zpracování nezbytné pro účely splnění smlouvy (např. pro dodání objednaného zboží) a/nebo splnění právních povinností Správce (např. účetních a daňových) a/nebo pro ochranu oprávněných zájmů Správce či třetí strany (např. pro uplatnění svých práv a oprávněných zájmů před soudy a jinými orgány moci veřejné, mimo jiné pak i pro doložení toho, že souhlas zákazníka ke zpracování určitých údajů pro určité účely byl dán).

IV.Způsob zpracování osobních údajů a příjemci osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. smluvní partneři Správce, kdy jde zejména o subjekty poskytující Správci služby ve vztahu k zákazníkům a jejichž prostřednictvím Správce plní své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy s fyzickou osobou (zákazníkem), tedy osoby, jejichž prostřednictvím Správce dodává zboží zákazníkům a osoby, které se podílejí na realizaci plateb na základě kupní smlouvy, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání marketingových zpráv (CS Technologies s.r.o.) apod.;
b. osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (CS Technologies s.r.o.)
c. státní orgány, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
d. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. právním zástupcům, daňovým poradcům apod.

2. Zpracování je prováděno v sídle Správce, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. výše uvedenými zpracovateli. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

3. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv se Správcem uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

V. Právo subjektů osobních údajů

1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • kdykoliv souhlas odvolat,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

VI.Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nové znění podmínek ochrany osobních údajů zveřejní Správce bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách.