Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). "Prodávající" je Zemědělské družstvo Všestary, se sídlem Rozběřice, IČ: 00124087, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu DrXXIV, vložce 2151, DIČ CZ00124087. "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel kupní smlouvu.

II. Záruční podmínky

 • Kupující je povinen zboží bezprostředně po jeho dodání prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
 • V případě, že objednané Zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. (Kontrola obalu je povinností Kupujícího) Kupující je povinen sepsat s přepravcem "Zápis o škodě". V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat prodávajícího.
 • V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady na Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí 24 měsíců, v některých případech i delší. Reklamace chybějících, vadných nebo nějak skrytě poškozených dílů dopravou, dosud nepoužitého stroje, je nutné reklamovat do 2 dnů po převzetí. Jinak k nim nebude moci být přihlédnuto.

III. Vyřízení Reklamace

 • Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  • e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: vitaltech@vsestary.cz
  • poštou na adresu prodávajícího.
 • V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Kupující může požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen na záručním listě, případně jej na požádání sdělí Prodávající Kupujícímu.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena včas nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • V případě potřeby zaslání zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku je kupující povinen zabalit zboží do originálního obalu a označit je příslušnými symboly pro přepravu. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
 • V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo nasazením hobby stroje na profesionální použití apod.) budou servisním střediskem účtovány kupujícímu náklady spojené se zjišťováním a případnou opravou, pokud tato bude kupujícím požadována. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nárok na uplatnění záruky také zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

IV. Nákup dle obchodního zákoníku

 • V případě, že na straně kupujícího bude právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, kteří Zboží kupují k provozování své podnikatelské činnosti, se kupní smlouva v souladu s ust. § 261, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. řídí obchodním zákoníkem. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo z poskytnuté záruky, nároky kupujícího, jejich uplatnění se řídí ustanoveními §§ 422 - 441 obchodního zákoníku. Dle obchodního zákoníku se v případě nároku z vad zboží (i nároků z poskytnuté záruky) rozlišuje, zda je dodáním (prodejem) Zboží s vadami porušena smlouva podstatným nebo nepodstatným způsobem.

V. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající má zájem v případě uplatnění reklamace Kupujícím na jejím řádném a včasném vyřízení, ke spokojenosti Kupujícího. Proto v případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a Prodávající se s Kupujícím dohodne o nejvhodnější formě vyřízení reklamace, ke spokojenosti obou smluvních stran.