ZÁSADY O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ E-SHOPU

Zemědělské družstvo Všestary

Prodejna VITALTECH

 • Tento dokument vymezuje zásady o nakládání a zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu a informuje o podmínkách, účelu, způsobu, a rozsahu zpracování těchto údajů ve společnosti Zemědělské družstvo Všestary.
 • Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“), které nabývá účinnosti dne 25.5.2018.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Zemědělské družstvo Všestary, se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary, IČO 00124087, zapsané v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci králové, oddíl DrXXIV, vložka 2151 (dále jen „společnost“).

Kontaktní osoba: Zdeněk Novák, e-mail: z.novak@vitaltech.cz tel: 495 703 302.

2. SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, nikoli právnická osoba, jež se osobní údaje týkají. Subjekty údajů představují zákazníci e-shopu (dále „zákazník“), kteří v zájmu plnění kupních smluv poskytují osobní údaje společnosti.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME
Společnost zpracovává pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností a zajištění ochrany oprávněných zájmů společnosti, souvisejících se vzájemnými vztahy se zákazníky.

Pro uvedené potřeby společnost zpracovává především tyto kategorie:

Základní údaje:

 • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození;
 • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa;

Další údaje:

Společnost zpracovává další údaje, které souvisí s povahou naší obchodní spolupráce:

 • Číslo bankovního účtu;
 • IP adresa, cookies;

4. ÚČEL POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Získané osobní údaje využívá společnost ve vztahu k zákazníkům, zejména pro následující účely:

 • Uzavření nákupních a prodejních smluv;
 • Realizace výkonu práv a povinností ze smluv;
 • Evidence a správa smluv;
 • Plnění povinností z právních předpisů (účetní a daňové);
 • Komunikace k informování zákazníků;
 • Ochrana práv společnosti a oprávněných vztahů.

5. ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost získává osobní údaje od zákazníků v rámci jednání o uzavření kupní smlouvy a dále v průběhu jejího plnění.

6. ZPRACOVÁNÍ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s plněním uzavřených kupních smluv a je prováděno korektně, transparentně a zákonným způsobem. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně.

7. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů uvnitř společnosti je organizačně a technicky zabezpečena. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využívá různé technologie, postupy a procesy. Údaje společnost zpracovává v počítačovém systému a uchovává na datovém úložišti elektronicky a fyzicky v uzamknutých prostorech, vše s omezeným přístupem pověřené osoby, která má přístupová práva ke správě dat.

8. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost uchovává osobní údaje po dobu 10 let od doby, co pominul účel smluvních závazků. Nutnost uchování vyplývá z plnění povinností právních předpisů (účetní a daňové).

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Účelem těchto práv je vybalancovat vztah mezi zákazníky a společností.

9.1. Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším souvisejícím informacím. Na jeho žádost společnost umožní náhled do uzavřené smlouvy.

9.2. Právo na opravu
Na žádost zákazníka společnost opraví nepřesné, či doplní neúplné osobní údaje. Opravu provede hned, kdy na to upozorní.

9.3. Právo na výmaz
Společnost plně respektuje právo zákazníka na výmaz svých osobních údajů. Jakmile skončí všechny důvody pro jejich uchování, provede společnost jejich vymazání. Pokud zákazník požádá o výmaz svých osobních údajů, sdělí mu společnost, z jakého důvodu a jak dlouho ještě budou údaje uchovávány, než dojde k vymazání.

9.4. Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU.

9.5. Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má právo získat osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na to, aby společnost předala tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

9.6. Právo vznést námitku
Zákazník má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na základě které nutí společnost k omezenému zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.

9.7 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Toto právo zajišťuje zákazníkům nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo.

9.8 Právo na podání stížnosti
Zákazník má právo kdykoli se obrátit se svou stížností na společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.